Tin tức

Bộ Tài chính lấy ý kiến về thuế xuất khẩu cao su

cao su tot

VRA – Bộ Tài chính đã gửi văn bản số 9375/BTC-CST ngày 18/7/2011 đến các bộ ngành, địa phương, Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đăng tải trên website để lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thuế suất xuất khẩu 5 % đối với một số mặt hàng cao su thiên nhiên (HS 4001) và cao su tổng hợp (HS 4002).

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị việc áp dụng thuế xuất khẩu cao su cần có lộ trình và thời điểm thích hợp. Trong tình hình giá cao su thiên nhiên luôn biến động mạnh và trong xu hướng giảm từ quý 2/2011 đến nay, chưa nên thu thuế xuất khẩu cao su thiên nhiên để khuyến khích phát triển diện tích và gia tăng sản lượng.

Dự thảo Thông tư Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 4001, 4002 trong Biểu thuế xuất khẩu.


THÔNG TƯ

Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su

thuộc nhóm 4001, 4002 trong Biểu thuế xuất khẩu

––––––––––

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su trong Biểu thuế xuất khẩu như sau:

Điều 1. Mức thuế suất thuế xuất khẩu

Quy định một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 4001, 4002 vào Danh mục mặt hàng chịu thuế trong Biểu thuế xuất khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2011./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG CAO SU THUỘC NHÓM 4001, 4002

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BTC ngày /7/2011 của Bộ Tài chính)

____________________________________

Số TT

Mô tả hàng hoá

Thuộc các nhóm,

phân nhóm

Thuế suất (%)

1

Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

4001


- Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa:

4001

10

- – Chứa trên 0,5% hàm lượng amoniac:- – - Được cô bằng ly tâm

4001

10

11

00

5


- – - Loại khác

4001

10

19

00

5


- – Chứa không quá 0,5% hàm lượng amoniac:- – - Được cô bằng ly tâm

4001

10

21

00

5


- – - Loại khác

4001

10

29

00

5


- Cao su tự nhiên ở dạng khác:- – Tấm cao su xông khói:

4001

21

- – - RSS hạng 1

4001

21

10

00

5


- – - RSS hạng 2

4001

21

20

00

5


- – - RSS hạng 3

4001

21

30

00

5


- – - RSS hạng 4

4001

21

40

00

5


- – - RSS hạng 5

4001

21

50

00

5


- – - Loại khác

4001

21

90

00

5


- – Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR):

4001

22

- – - TSNR 10

4001

22

10

00

 

( Cao su Hưng Thịnh )

video
Dây chuyền sản xuất
cao su doi tac 3
Dây chuyền sx1
cao su doi tac 4
Dây chuyền sx2
cao su doi tac 5
Dây chuyền sx3
cao su doi tac 6
Dây chuyền sx4
Thống kê
cao su chat luong cao 0cao su chat luong cao 1cao su chat luong cao 2cao su chat luong cao 3cao su chat luong cao 4cao su chat luong cao 5cao su chat luong cao 6cao su chat luong cao 7cao su chat luong cao 8