Tin tức

Bộ Tài chính lấy ý kiến về thuế xuất khẩu cao su

cao su tot

VRA – Bá»™ Tài chính Ä‘ã gá»­i văn bản số 9375/BTC-CST ngày 18/7/2011 đến các bá»™ ngành, địa phÆ°Æ¡ng, Hiệp há»™i Cao su Việt Nam, Tập Ä‘oàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đăng tải trên website để lấy ý kiến về dá»± thảo Thông tÆ° quy định mức thuế suất xuất khẩu 5 % đối vá»›i má»™t số mặt hàng cao su thiên nhiên (HS 4001) và cao su tổng hợp (HS 4002).

Hiệp há»™i Cao su Việt Nam Ä‘ã gá»­i văn bản đề nghị việc áp dụng thuế xuất khẩu cao su cần có lá»™ trình và thời Ä‘iểm thích hợp. Trong tình hình giá cao su thiên nhiên luôn biến Ä‘á»™ng mạnh và trong xu hÆ°á»›ng giảm từ quý 2/2011 đến nay, chÆ°a nên thu thuế xuất khẩu cao su thiên nhiên để khuyến khích phát triển diện tích và gia tăng sản lượng.

Dá»± thảo Thông tÆ° Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu má»™t số mặt hàng cao su thuá»™c nhóm 4001, 4002 trong Biểu thuế xuất khẩu.


THÔNG TƯ

Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu má»™t số mặt hàng cao su

thuá»™c nhóm 4001, 4002 trong Biểu thuế xuất khẩu

––––––––––

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc há»™i về việc sá»­a đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uá»· ban thường vụ Quốc há»™i về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối vá»›i từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu Æ°u Ä‘ãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất Æ°u Ä‘ãi đối vá»›i từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uá»· ban Thường vụ Quốc há»™i về việc sá»­a đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành má»™t số Ä‘iều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cÆ¡ cấu tổ chức của Bá»™ Tài chính;

Thá»±c hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vÄ© mô, bảo đảm an sinh xã há»™i;

Bá»™ Tài chính quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu má»™t số mặt hàng cao su trong Biểu thuế xuất khẩu nhÆ° sau:

Điều 1. Mức thuế suất thuế xuất khẩu

Quy định má»™t số mặt hàng cao su thuá»™c nhóm 4001, 4002 vào Danh mục mặt hàng chịu thuế trong Biểu thuế xuất khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tÆ° số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bá»™ Tài chính quy định mức thuế suất thuế của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu Æ°u Ä‘ãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế vá»›i mức thuế suất thuế nhập khẩu Æ°u Ä‘ãi má»›i quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tÆ° này.

Điều 2. Hiệu lá»±c thi hành

Thông tÆ° này có hiệu lá»±c thi hành kể từ ngày tháng năm 2011./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG CAO SU THUỘC NHÓM 4001, 4002

(Ban hành kèm theo Thông tÆ° số /2011/TT-BTC ngày /7/2011 của Bá»™ Tài chính)

____________________________________

Số TT

Mô tả hàng hoá

Thuá»™c các nhóm,

phân nhóm

Thuế suất (%)

1

Cao su tá»± nhiên, nhá»±a cây balata, nhá»±a két, nhá»±a cây cúc cao su, nhá»±a cây họ sacolasea và các loại nhá»±a tá»± nhiên tÆ°Æ¡ng tá»±, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

4001


- Mủ cao su tá»± nhiên, Ä‘ã hoặc chÆ°a tiền lÆ°u hóa:

4001

10

- – Chứa trên 0,5% hàm lượng amoniac:- – - Được cô bằng ly tâm

4001

10

11

00

5


- – - Loại khác

4001

10

19

00

5


- – Chứa không quá 0,5% hàm lượng amoniac:- – - Được cô bằng ly tâm

4001

10

21

00

5


- – - Loại khác

4001

10

29

00

5


- Cao su tá»± nhiên ở dạng khác:- – Tấm cao su xông khói:

4001

21

- – - RSS hạng 1

4001

21

10

00

5


- – - RSS hạng 2

4001

21

20

00

5


- – - RSS hạng 3

4001

21

30

00

5


- – - RSS hạng 4

4001

21

40

00

5


- – - RSS hạng 5

4001

21

50

00

5


- – - Loại khác

4001

21

90

00

5


- – Cao su tá»± nhiên Ä‘ã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR):

4001

22

- – - TSNR 10

4001

22

10

00

 

( Cao su Hưng Thịnh )

video
Dây chuyền sản xuất
cao su doi tac 3
Dây chuyền sx1
cao su doi tac 4
Dây chuyền sx2
cao su doi tac 5
Dây chuyền sx3
cao su doi tac 6
Dây chuyền sx4
Thống kê
cao su chat luong cao 0cao su chat luong cao 1cao su chat luong cao 2cao su chat luong cao 3cao su chat luong cao 4cao su chat luong cao 5cao su chat luong cao 6cao su chat luong cao 7cao su chat luong cao 8